પાર્કિંગ ટિકિટ

પાર્કિંગ ટિકિટનું સ્વપ્ન નિષ્ક્રિયતા અથવા બદલવાની તમારી અનિચ્છાનું પ્રતીક છે. તમે જે પસંદગી કરી છે અથવા તમે જે માર્ગ લેવા માંગો છો તેના માટે તમે ન્યાય અથવા સજા પણ અનુભવી શકો છો. પાર્કિંગ ટિકિટ પણ તમારા જીવનમાં નિષ્ફળતાઓનું પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે છે.