કોર્ટ બોબો

સ્વપ્ન જોવું અને દરબારને મૂર્ખ જોવું એ સ્વપ્નોનું સંદિગ્ધ પ્રતીક છે. આનું સ્વપ્ન એ બાબતનું પ્રતીક હોઈ શકે છે કે નાની નાની બાબતો અને મૂર્ખામીભર્યા શોખતમને મહત્વની બાબતોની અવગણના કરવા માટે કારણભૂત બનાવશે.