બોને, cime, સ્તર, ધુમ્મસ

સ્વપ્નમાં જે ણે ટોપીનો ઉપયોગ કર્યો છે તે તેને આસપાસના વાતાવરણથી બચાવવા માટે આશ્રયનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. કદાચ તમે વિશ્વાસ રાખો છો તે લોકોથી તમને દુઃખ થવાનો ડર લાગે છે. સ્વપ્ન તમારી પાસે રહેલારહસ્યો પણ દર્શાવી શકે છે અને બીજાઓને બતાવવા માગતા નથી.