બોન્સાઈ વૃક્ષ

બોન્સાઈ વૃક્ષનું સ્વપ્ન એ દર્શાવે છે કે તે કેટલું સુંદર કે રસપ્રદ છે. તમારા જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્ર જેટલી વિશિષ્ટ, વિચિત્ર કે અસામાન્ય તાકાત છે. નેગેટિવ રીતે, બોન્સાઈ એ સંકેત હોઈ શકે છે કે તમે તમારી ખામીઓ અથવા ભૂલોને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, ~અલગ~ થવાના બહાના હેઠળ અથવા તો પ્રશંસા કરવાના બહાના હેઠળ.