ગરબડ

તમે વેશ્યાલયમાં છો એવું સ્વપ્ન તમારી સેક્સ લાઇફમાં સંતોષઅને નારાજગીની લાગણી દર્શાવે છે. તમારા સ્વપ્નમાં વેશ્યાલયને જોવા માટે, તેનો અર્થ તમારા સંબંધોમાં ભાવનાત્મક અસંતોષ પણ થઈ શકે છે. કદાચ એવા ઘરનું સ્વપ્ન જોવું કે જ્યાં પુરુષો વેશ્યાઓની મુલાકાત લઈ શકે છે, તે તમને તેમના શારીરિક આવેગો અને આવેગોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ચેતવણી આપી શકે છે.