ખાનગી એજન્ટ

ચોરી, ઘૂસણખોરી કે ખોટા ઢોંગનું પ્રતીક બની રહેલા ગુપ્ત એજન્ટનું સ્વપ્ન. ગુપ્ત રીતે કામ કરવા માટે બધું જ કરવું અથવા કોઈ વસ્તુ જોયા વિના નિષ્ફળ જાય છે. કંઈક અટકાવવા માટે ખોટા દેખાવો રાખવાનો દેખાવ કરવો. વૈકલ્પિક રીતે, કોઈ ખાનગી એજન્ટ બીજા કોઈને મદદ કરવા માટે ખોટું કે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનું પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.