કવર

જ્યારે તમે સ્વપ્ન જુઓ છો, ત્યારે કોઈને મળો અથવા વેશભૂષામાં એકલા રહો. મતલબ કે તમે તમારા જાગતા જીવનમાં કશુંક છુપાવી રહ્યા છો. હવે વાસ્તવિકતાનો સામનો કરવાનો અને પડછાયાની પાછળ સંતાઈ જવાનું બંધ કરવાનો સમય આવી ગયો છે.