હાથકડીઓ

હાથકડીનું સ્વપ્ન માનસિક અને ભાવનાત્મક મર્યાદાનું પ્રતીક છે અથવા તમારી જાતને તમારી ઈચ્છા મુજબ વિચારવાની કે અભિવ્યક્ત કરવાની સ્વતંત્રતાનો અભાવ છે. તમે અથવા એવી વ્યક્તિ કે જે મર્યાદિત, સમાવિષ્ટ અથવા અન્ય વ્યક્તિ અથવા પરિસ્થિતિ દ્વારા નિયંત્રિત હોય.