વામન

સ્વપ્ન જોવું અને નામને જોવું એ સ્વપ્નને સ્વપ્નને અર્ધજાગૃત ભલામણ તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે કે કદાચ તે નાનો અને નાનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. શું તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં નિરીક્ષણ અનુભવો છો કે આત્મસન્માનની લાગણી અનુભવો છો?