ઇન્ડિગો, ઇન્ડિગો, બ્લૂ ડાઇ

જે સ્વપ્નમાં તમે ઇન્ડિગો જુઓ છો, તે તમારા મિત્રોની નિરાશા સૂચવે છે. જોકે, ભવિષ્યમાં તમે તેમના વિના વધુ સારા થઈ જશો.