ટ્રાયલ

આ માર્ગના સ્વપ્નને કારણે તે બીજાઓ પર વિશ્વાસ દર્શાવે છે. કદાચ તમે બીજા લોકો પર વિશ્વાસ ન કરો અને તમારા પોતાના દોષો માટે તેમને દોષ આપો. જ્યારે બીજાના સંપર્કમાં હોય ત્યારે વધુ આનંદનો પ્રયત્ન કરો.