સેટેલાઇટ ડિશ

સ્વપ્નમાં રહેલી સેટેલાઈટ ડિશનો અર્થ એ થાય છે કે દુનિયામાં જે સમસ્યાઓ પેદા થાય છે અને તેના કારણે થતી જાગૃતિ.