જૂનું

પ્રાચીન વિષયનું સ્વપ્ન તમારા પાયાની ભાવનાનું પ્રતીક છે. તમે સારી રીતે ગ્રાઉન્ડેડ છો અને તમારા ભૂતકાળમાંથી શીખવા સક્ષમ છો.