સી ઉરહોગ

સી ઉર્શોગનું સ્વપ્ન વિશેષ પરિસ્થિતિમાં તેના રાજ્યની લાચારી સૂચવે છે