ટેનામેન્ટમાં સ્ટોર કરો, એચઆઈવીમાં મૂકો, એચઆઇવીમાં રહો

વળી, એચઆઈવી વિશેનું અર્થઘટન પણ વાંચો.