જોશુઆ ટ્રી, યુક્કા બ્રેવિફોલિયા

જોશુઆના વૃક્ષ સાથે વાતચીત કરવી, તેને શોધવી અથવા સ્વપ્ન જોતી વખતે શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિકતા વિશે એક મહત્વનો સંદેશ છે. વળી, જોશુઆ ટ્રી શુદ્ધતા અને કુદરતી સિદ્ધિ માટે શુકન તરીકે પણ જોવા મળે છે. તે વ્યક્તિગત સત્તા અને નિયંત્રણનો સાંકેતિક અર્થ પણ ધરાવે છે. તે સ્વપ્નના જીવનમાં શક્તિ અને હિંમત દર્શાવે છે.