સાંભળી રહ્યા છીએ

જ્યારે તમે ખાસ સાંભળવાનું સ્વપ્ન જુઓ છો ત્યારે તમે તમારી જાત વિશે કેટલી અસલામતી અને અસલામતી અનુભવો છો તે દર્શાવે છે. કદાચ તમે તમારી જાત પર વિશ્વાસ નથી કરી રહ્યા અને એક વ્યક્તિની જેમ નબળાઈ અનુભવી રહ્યા છો. તમે શ્રોતાઓ પર ધ્યાન આપો તે સુનિશ્ચિત કરો, જેઓ જોઈ રહ્યા છે કે આ કેવી રીતે અને બીજા લોકો તમારા વિશે કેવી રીતે અને શું વિચારી રહ્યા છે તેની તમારી સમજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.