ઊલટી, હિંસક રીતે બહાર કાઢો, બહાર ફેંકી દો

આ સ્વપ્નને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, ઊલટીના અર્થઘટનો પણ વાંચો.