ગરમ હવાનો ફુગ્ગો

જો તમે ગરમ હવાના ફુગ્ગામાં હોવ તો આવું સ્વપ્ન સૂચવે છે કે તમે બધા નકારાત્મક ભૂતકાળનો સામનો કરો છો. હવે આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે. સ્વપ્ન એ પણ બતાવી શકે છે કે તમે તમારા જીવનના કેટલાક પાસાઓમાં જમીન નો અનુભવ નથી કરી રહ્યા. કદાચ તમારે મસ્તીકરવાનું બંધ કરવું જોઈએ અને પુખ્ત વયની જેમ વર્તવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. બીજી બાજુ, સ્વપ્ન તમારા મનની સ્થિતિનું પ્રતીક બની શકે છે, જ્યાં તમે કેટલાક સંબંધો, પ્રેમ અથવા અન્ય કોઈ સફળતાથી ઊંચકવાની લાગણી અનુભવો છો.