ફ્લેગ

તમારો રાષ્ટ્રધ્વજ જોવા માટે, એટલે કે શાંતિ અને/અથવા સમૃદ્ધિ. તે દેશ પ્રત્યે દેશભક્તિ અને કર્તવ્યની લાગણી પણ લાવી શકે છે. તમે કોઈ પણ સંદર્ભમાં સ્વપ્ન જોતા હો કે પછી તમે કોઈ વિદેશી રાષ્ટ્રનો ધ્વજ જોઈ રહ્યા છો, તે મિત્રો વચ્ચે વિશ્વાસનો ભંગ દર્શાવે છે.