લાર્ડ

જ્યારે તમે તમારા સ્વપ્નમાં લાર્ડને જુઓ છો, ત્યારે આવું સ્વપ્ન તમારા ચઢાણ વિશેની પૂર્તિનો સંકેત આપે છે. જ્યારે તમે તમારા હાથમાં પીગળેલા લાર્ડને જુઓ છો, ત્યારે આવું સ્વપ્ન નિરાશા અને દુઃખસૂચવે છે, કારણ કે ધ્યેયો હાંસલ ન કરી શકે.