બેરિકેડ

બેરિકેડનું સ્વપ્ન તમને લાગે છે તે અવરોધનું પ્રતીક છે. કોઈ કે કશુંક ઇરાદાપૂર્વક તમારા માર્ગમાં ઊભું રહે છે અથવા તમને અટકાવે છે. તમે અથવા કોઈ એવી વ્યક્તિ કે જે ભાવનાત્મક રક્ષણાત્મક અવરોધ ઊભો કરી રહ્યો છે.