બિયર કેગ

જ્યારે તમે સ્વપ્નમાં બેરલ જુઓ છો, ત્યારે આવું સ્વપ્ન લડતી વખતે તમને પડતી મુશ્કેલીઓ દર્શાવે છે. જે સ્વપ્નમાં બેરલ ભરેલું હોય, યોગ્ય પસંદગીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તમે બધી લડાઈઓ સાથે લડતી વખતે છીનવી લીધી હતી. જો બેરલ ખાલી હોય, તો સફળતા હાંસલ કરવા માટે જુદી જુદી ટેકનિક નક્કી કરો અને પસંદ કરો. જો બેરલ તૂટી ગયું હોય અથવા છિદ્રો હોય, તો તેનો અર્થ એ થયો કે તમારા કુટુંબના સભ્યો સાથે વિવાદ અથવા ઝઘડા થશે. બેરલ કેપ મુખ્ય બાબતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે તમે અને તમારા નોંધપાત્ર અન્ય લોકોએ સમજવી જોઈએ.